Thực phẩm phải công bố

Thực phẩm phải công bố hợp quy trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường

Theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm, kể từ ngày 11/6/2012, những thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (gọi chung là sản phẩm) đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nộp trực tiếp hồ sơ công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Bộ Y tế và Sở Y tế hoặc nộp hồ sơ theo đường bưu điện.

Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm tiến hành công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm từ sản phẩm thứ hai trở lên chỉ phải nộp 01 bộ hồ sơ pháp lý chung.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, bao gồm: thực phẩm chức năng; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; các sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, đăng ký bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm tại Bộ Y tế

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sản xuất trong nước không thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, đăng ký bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm tại Sở Y tế nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Những sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật quy định, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sẽ thực hiện công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá (bên thứ nhất) hoặc dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba).

Đối với những sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật sẽ thực hiện công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm dựa trên kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn do phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận cấp; Có kế hoạch giám sát định kỳ và đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ sẽ cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy trong vòng 7 ngày làm việc; Cấp giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm trong vòng 15 ngày làm việc và Cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm thực đối với phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng trong vòng 30 ngày làm việc. Trường hợp không cấp Giấy cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng bản.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải định kỳ thực hiện đăng ký lại bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm nếu không có sự thay đổi về quy trình sản xuất, chế biến thực phẩm làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chất lượng và vi phạm các mức giới hạn an toàn thực phẩm so với công bố hoặc đột xuất khi có bất kỳ sự thay đổi nào trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chất lượng và vi phạm các mức giới hạn an toàn thực phẩm so với công bố

Những sản phẩm quy định tại Nghị định này được mang dấu hợp quy theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản công bố hợp quy.

1. Hồ sơ đăng ký:

-     Đơn xin công bố và lập hồ sơ công bố phụ gia thực phẩm

-     Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất phụ gia thực phẩm (02 bản sao y công chứng)

-     Giấy Đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh phụ gia thực phẩm (02 bản sao y công chứng)

2.Nếu sản phẩm nhập khẩu phải cung cấp:

1.   Giấy phép lưu hành tại nước sở tại (Certificate of Free Sales)

2.   Giấy phân tích thành phần (Certificate of analysis), trường hợp không có giấy phân tích thành phần này thì phải cung cấp kết quả khảo nghiệm tại các trung tâm khảo nghiệm có chức năng;

3.Thời gian công bố:

-     Thời gian hoàn tất công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 25 ngày.

-     Thời hạn hiệu lực của Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 03 năm.
  • TAG :