Xác định hành vi hành chính, phán quyết hành chính bị khiếu nại

Xác định hành vi hành chính, phán quyết hành chính bị khiếu nại

Khi có hành vi hành chính và quyết định hành chính trái pháp luật nghĩa là quyền, lợi ích hợp pháp của công dân bị xâm hại.Tuy nhiên, việc xác định hành vi hành chính nào là trái pháp luật, quyết định hành chính nào bị khiếu nại là vấn đề khá mới mẻ. Vì vậy, nó đóng vai trò quyết định trong việc xác định các vấn đề về mô hình tổ chức, đối tượng, phạm vi điều chỉnh, trình tự tố tụng của Tòa hành chính.

Từ ý nghĩa nêu trên, Luật Bắc Việt xác định: Việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, các tổ chức trước những hành vi , quyết định hành chính trái pháp luật là thực sự cần thiết đối với việc định hướng và phát triển nghề nghiệp cho mỗi Luật sư thành viên của mình.

Luật sư của Luật Bắc Việt sẽ hỗ trợ khách hàng các hoạt động cụ thể sau đây:

1. Nghiên cứu hồ sơ , xác định hành vi hành chính, quyết định hành chính trái pháp luật;

2. Xác định thiệt hại của công dân;

3. Xác định lỗi của cơ quan hành chính.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật