Thành lập công ty liên doanh nước ngoài

Các dịch vụ tư vấn liên quan đến việc đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn liền với thành lập công ty liên doanh gồm:

1. Tư vấn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn liền với thành lập công ty liên doanh


1.1 Tư vấn pháp luật đối với từng dự án đầu tư


 • - Tư vấn pháp luật về các quy định của pháp luật Việt Nam đối với lĩnh vực đầu tư cụ thể;

 • - Tư vấn pháp luật về quy mô dự án đầu tư;

 • - Tư vấn pháp luật về vốn đầu tư;-

 • -  Tư vấn pháp luật về các ưu đãi đầu tư (nếu có).


1.2 Tư vấn pháp luật đối với từng loại hình công ty


 • - Tư vấn pháp luật về mô hình và cơ cấu tổ chức

 • - Tư vấn pháp luật mô hình quản lý hoạt động của công ty;

 • - Tư vấn pháp luật tỷ lệ và phương pháp góp vốn;

 • - Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các thành viên góp vốn;

 • - Tư vấn về đặt trụ sở công ty;

 • - Tư vấn về mức vốn điều lệ của công ty;

 • - Tư vấn về các nội dung khác có liên quan.


1.3 Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các thông tin, giấy tờ của khách hàng


2. Hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn liền với thành lập công ty


2.1 Xây dựng hồ sơ đăng ký đầu tư: • - Văn bản đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

 • - Lập báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;

 • - Lập dự án đầu tư;

 • - Lập hợp đồng liên doanh;

 • - Quyết định góp vốn đầu tư của các bên liên doanh;

 • - Hợp pháp hóa và công chứng các giấy tờ có liên quan;- Các giấy tờ khác có liên quan


2.2 Soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh: • - Soạn thảo dự thảo điều lệ công ty;

 • - Soạn thảo danh sách thành viên sáng lập/ danh sách cổ đông sáng lập

 • - Dịch, công chứng các giấy tờ có liên quan;

 • - Soạn thảo văn bản ủy quyền;- Các giấy tờ khác có liên quan.


3. Đại diện thực hiện các thủ tục:


 • - Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

 • - Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;

 • - Nhận giấy chứng nhận đầu tư;

 • - Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu;

 • - Cùng đại diện theo pháp luật của công ty vừa thành lập nhận dấu công ty.

 • - Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp mã số thuế;- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế.

 • TAG :