Luật sư cung cấp dịch vụ xin xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi.

Luật sư cung cấp dịch vụ xin xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi.

Luật sư cung cấp dịch vụ xin xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi.

Mục đích: Nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí; đăng phát bản tin trên màn hình điện tử đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt nam;

 

Nghành nào cần:

Tất cả các doanh nghiệp (nếu hoạt động của họ liên quan đến yếu tố nước ngoài)

Dịch vụ tư vấn của Bắc Việt Luật: Thực hiện dịch vụ cho khách hàng trong việc xin giấy phép này;

Báo giá dịch vụ tư vấn của Bắc Việt Luật: Liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết.

Tất cả các doanh nghiệp (nếu hoạt động của họ liên quan đến yếu tố nước ngoài)

Điều kiện cấp phép: Đối với cơ quan đại diện nước ngoài
Cơ quan đại diện nước ngoài muốn xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí phải có đủ các điều kiện sau:

1.      Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí.

2.      Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin, tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí.

3.      Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí.

·         Đối với cơ quan nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài.
Cơ quan nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài muốn xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử phải có đủ các điều kiện sau:

1.      Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

2.      Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hàng thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử, có nghiệp vụ quản lý thông tin.

3.      Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin, tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí, bản tin trên màn hình điện tử.

4.      Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử.

·         Đối với các đoàn đại biểu nước ngoài.
Đoàn đại biểu nước ngoài muốn xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí phải có đủ các điều kiện sau:

1.      Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí.

2.      Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoạt động của đoàn đại biểu nước ngoài trong khuôn khổ các quy định của pháp luật về ngoại giao của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 • Đối với hội nghị quốc tế.
  Hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam muốn xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí phải có đủ các điều kiện sau:

1.      Được các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận việc tổ chức hội nghị.

2.      Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí.

3.      Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí phù hợp chức năng nhiệm vụ, phạm vi của hội nghị quốc tế đã được cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận.

Hồ sơ xin cấp phép:

 • Đối với cơ quan đại diện nước ngoài.
  1. Đơn xin cấp giấy phép theo mẫu quy định của Bộ Văn hoá - Thông tin.
  2. Văn bản chấp thuận của Bộ Ngoại giao.
  3. Bản thảo, bản mẫu của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí.
 • Đối với cơ quan nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài:
  1. Đơn xin cấp giấy phép theo mẫu quy định của Bộ Văn hoá - Thông tin.
  2. Bản sao có công chứng Giấy phép đầu tư, Giấy phép lập văn phòng đại diện và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác nhận hoạt động hợp pháp tại Việt Nam của cơ quan, tổ chức đứng tên xin cấp giấy phép;
  3. Bản thảo, bản mẫu của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí.

L

 • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật