Dịch vụ thủ tục thành lập chi nhánh công ty 100% vốn nước ngoài tại Hồ Chí Minh

Luật sư Luật Bắc Việt cung cấp gói dịch vụ thủ tục thành lập chi nhánh công ty 100% vốn nước ngoài tại Hồ Chí Minh bao gồm:

 

 

1. Tư vấn pháp luật về chi nhánh công ty 100% vốn nước ngoài:

 

- Tư vấn về lựa chọn tên chi nhánh, cách thức hoạt động chi nhánh;

 

- Tư vấn về lựa chọn ngành nghề kinh doanh của chi nhánh;

 

- Tư vấn về việc lập chi nhánh và ý nghĩa của việc lập chi nhánh;

 

- Tư vấn quy định sự khác nhau giữa chi nhánh và văn phòng đại diện.

 

 

 

2. Hồ sơ thủ tục thành lập chi nhánh bao gồm:

 

- Thông báo lập Chi nhánh (đối với trường hợp Đăng ký hoạt động Chi nhánh)

 

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản về việc lập Chi nhánh:

 

+ Của Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty đối với Công ty TNHH1 thành viên.

 

+ Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

 

+ Của Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần

 

 

 

+ Của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh

 

- Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.

 

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp (trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính tại Hồ Chí Minh) ;

 

- Bản sao Điều lệ công ty đối với công ty TNHH, Công ty Cổ phần, công ty Hợp danh (trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính tại Hồ Chí Minh);

 

- Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề phải có thêm bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

 

3.  Đại diện nộp hồ sơ thành lập chi nhánh tại cơ quan cấp phép:

 

- Đại diện theo ủy quyền để thực hiện việc nộp hồ sơ thành lập chi nhánh;

 

-  Theo dõi, kiểm tra hồ sơ thành lập  chi nhánh trong quá trình xin cấp phép;

 

- Nhận kết quả giấy phép hoạt động chi nhánh tại cơ quan cấp phép;

 

- Soạn thảo hồ sơ, biểu mẫu sau khi cấp phép chi nhánh;

 

- Khắc dấu chi nhánh, mã số thuế chi nhánh.

 
  • TAG :