Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương


nhân nước ngoài tại Việt Nam


*  Tên Cơ quan tiếp nhận: Vụ Kế hoạch – Bộ Công Thương

* Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam đối với tổ chức.

* Trình tự thực hiện

- Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX nơi dự kiến đặt trụ sở của Văn phòng đại diện.

- Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX tiếp nhận hồ sơ của thương nhân nước ngoài và ghi giấy biên nhận. Giấy biên nhận được lập thành 03 bản: 01 bản giao cho thương nhân nước ngoài hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài, 01 bản lưu tại bộ phận văn thư tiếp nhận hồ sơ, 01 bản giao cho bộ phận trực tiếp xử lý hồ sơ kèm theo hồ sơ của thương nhân.  Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX phải thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX phải thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Thương nhân nước ngoài nhận kết quả tại Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX.

* Hồ sơ                                                                               

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp phép thành lập Văn phòng Đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (theo mẫu);

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;

3. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;

4. Bản sao điều lệ hoạt động của Thương nhân nước ngoài đối với thương nhân nước ngòai là các tổ chức kinh tế;

5. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng Đại diện;

6. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng Đại diện.

* Thời hạn giải quyết:  25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :