Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc Giấy khai sinh, Giấy chứng tử, Giấy chứng nhận kết hôn từ năm 1911 đến 31/7/1956 hiện đang lưu trữ tại Sở Tư pháp


Lĩnh vực thống kê:



Tư pháp

Hành chính tư pháp




Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Tư pháp.



Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Hành chính Tư pháp



Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính Bản photocopy giấy tờ cần sao lục (nếu có).



Thời hạn giải quyết:

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



Đối tượng thực hiện:

Cá nhân



TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:





















Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. 3.000 đồng (Ba nghìn đồng )/01 bản Quyết định số 12/2009/QĐ-UB...




Kết quả của việc thực hiện TTHC:


Bản sao từ sổ gốc các giấy tờ hộ tịch

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật