Luật sư tư vấn nhận con nuôi

  • Bài viết
  • 01 tháng 6, 2012
  • 107 lượt xem
  • 0 bình luận
Dịch vụ tư vấn của công ty luật Bắc Việt về việc nhận con nuôi

 1.Tư vấn điều kiện của người được nhận làm con nuôi;

2.    Tư vấn điều kiện của người nhận con nuôi;

3.    Tư vấn thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi:

-    Hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi;
-    Thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi;
-    Trình tự đăng ký nuôi con nuôi;
-    Thay đổi họ, tên; xác định dân tộc của con nuôi;
-    Bổ sung, cải chính Giấy khai sinh của con nuôi.


4.    Tư vấn thủ tục chấm dứt việc nuôi con nuôi:

-    Trường hợp chấm dứt việc nuôi con nuôi;
-    Quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;
-    Thủ tục, trình tự chấm dứt việc nuôi con nuôi;
-    Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt nuôi con nuôi.


5.    Tư vấn thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
  • TAG :