Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ cho khách hàng
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ cho khách hàng
  • Đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  • 26 tháng 7, 2015

Tài liệu và thông tin yêu cầu đăng ký nhãn hiệu Mỹ  có 02 loại đơn nhãn hiệu: Loại đơn nhãn hiệu  dựa trên cơ sở nhãn hiệu đã sử dụng tại Mỹ và loại đơn nhãn hiệu

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật