Tư vấn luật mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Luật Bắc Việt là một nhà cung cấp dịch vụ tư vấn cho các tổ chức thực hiện hoạt động sát nhập và mua bán. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ cùng với các tổ chức hoàn thiện việc mua bán và sáp nhập một cách thành công, hiệu quả và nhanh chóng.
Các khách hàng của chúng tôi thuộc các thành phần, bao gồm:

Các công ty, doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước.

Các tổ chức

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi tiến hành quá trình cung cấp dịch vụ sáp nhập và mua bán qua ba bước:

1. Xây dựng chiến lược sáp nhập công ty và lựa chọn đối tượng sáp nhập

2. Khảo sát đánh giá

3. Định giá công ty

4. Xây dựng cấu trúc và thương lượng hợp đồng

Xây dựng chiến lược sáp nhập công ty và lựa chọn đối tượng sáp nhập

Cùng với sự phối hợp của các tổ chức trong việc cung cấp mục đích của việc sáp nhập và mua bán, thiết lập các điều kiện kinh doanh dự tính sau khi sáp nhập, chúng tôi sẽ giúp các tổ chức xây dựng chương trình và kế hoạch cụ thể thực hiện việc sáp nhập, xác định các tiêu chí lựa chọn đối tượng sáp nhập, cung cấp danh sách các công ty có tiềm năng cho việc sáp nhập, và tiến hành thực hiện chọn lựa dựa trên các tiêu chí đã định.

Khảo sát đánh giá

Trong quá trình khảo sát đánh giá, đội ngũ của chúng tôi sẽ tiến hành tìm hiểu và thẩm định tất cả các thông tin liên quan và ảnh hưởng đến quá trình sáp nhập và mua bán, bao gồm: đánh giá chi phí và lợi nhuận dự kiến, xác định các vị trí chiến lược trong đàm phán thoả thuận sáp nhập và mua bán, đánh giá khả năng lãnh đạo của cả hai phía, kiểm tra văn hoá công ty, xác định thế mạnh nguồn lực của công ty. Chúng tôi sẽ xác định các cơ hội tiết kiệm chi phí, và các rủi ro tiểm ẩn trong suốt quá trình này. Mục tiêu cuối cùng trong bước này của chúng tôi để đánh giá mọi cấu phần của bảng tổng kết tài sản và cung cấp các giải pháp khác nhau có thể trong việc giải quyết các vấn đề về lợi nhuận, chi phí và các chương trình sắp xếp nguồn lực sau khi quá trình sáp nhập và mua bán kết thúc.

Định giá công ty

Các tổ chức mong muốn xác định được giá chào mua (offer price) và giá trần tối đa mà tổ chức có thể chấp nhận được cho đối tượng mua, sáp nhập, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu và phân tích để đưa ra giá trị của công ty bị sáp nhập trong đó có tính đến các yếu tố hỗ trợ, tiềm ẩn có lợi cho cả hai công ty (sáp nhập và bị sáp nhập) nảy sinh từ việc sáp nhập.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật