Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ

 Bắc Việt Luật là dch vụ hàng đầu hođộng trong lĩnh vc tư vn lut.  Bắc Việt Luật chuyên tư vn thủ tc thành lp trung tâm ngoi ng, cung cp hồ sơ xin thành lp trung tâm ngoi ngđại din khách hàng np hồ sơ cho cơ quan nhà nước, vì thế khách hàng sẽ không phi mt thi gian làm thủ tc hành chính. Bắc Việt Luật luôn tiết kim chi phí và thi gian cho khách hàng, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng khi la chn dch vụ làm thủ tc thành lp trung tâm ngoi ngữ trn gói ca chúng tôi.

I. HỒ SƠ THÀNH LP TRUNG TÂM NGOI NGỮ GM:

1. Tờ trình xin thành lp trung tâm.
2. Đề án thành lp trung tâm gm các ni dung sau:
+ Mđích, yêu cu thành lp trung tâm;
+ Tên trung tâm, địa ch, số đin thoi, email, fax;
+ Dự kiến các chương trình ging dy, quy mô hc viên trong năđầu và ba năm tiếp theo;
+ Bn thuyết minh về cáđiu kin thành lp trung tâm, trong đó phi có văn bn chng minh về quyn sở hu (hoc hđồng thuêđất, nhà, cơ sở vt cht, trang thiết bị làm vic ca văn phòng; lp hc, phòng thc hành và ngun tài chính đáng được yêu cu theo quy định tĐiu 8 ca Quy chế tổ chc và hođộng ca trung tâm ngoi ng.
+ Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ qun lý và giáo viên cơ hu, thnh ging (họ tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào to, chc vụ hin ti, cơ quan công tác);
+ Bn thng kê về cơ sở vt cht, phòng hc, phòng thc hành và các trang thiết b, phương tin, hc liu.
3. Sơ yếu lý lch ca người dự kiến làm giáđốc trung tâm;
4. Bn sao văn bng, chng chỉ cđội ngũ cán bộ qun lý và giáo viên.

II. CÁĐIU KIN THÀNH LP TRUNG TÂM NGOI NG:

Trung tâm ngoi ngữ được thành lp khi có đủ cáđiu kin sau:
1. Có ngun tuyn sinh thường xuyên, định.
2. Có đội ngũ cán bộ qun lý theo quy định tĐiu 14, Điu 16 ca Quy chế này.
3. Có đội ngũ giáo viêđủ tiêu chun quy định tĐiu 26 ca Quy chế này, đủ khả năng ging dy, đảm bo cho các lp hođộng liên tc, đúng lch ca khóa hc.
4. Có đủ văn phòng, phòng hc, bàn ghế, phòng hc tiếng, phòng vi tính vi các trang thiết bị hc tđáng yêu cu về điu kin thc hin ni dung, chương trình ging dy phn lý thuyết và thc hành ca hc viên.
5. Có ngun tài chính ti thiđủ để chi cho các hođộng thường xuyên ca Trung tâm trong năđầu tiên.
6. Có đầđủ cáđiu kin theo quy định về phòng cháy, n, vệ sinh môi trường, y tế và an ninh ca trung tâm.

III. TƯ VN THÀNH LP TRUNG TÂM NGOI NGỮ T Bắc Việt Luật:

Khách hàng sử dng dch vụ tư vn Thành lp trung tâm ngoi ngữ t Bắc Việt Luật sẽ được hưởng mt số dch vụ tư vn min phí như:
-  Bắc Việt Luật sẽ kim tra, đánh giá tính pháp lý ca các yêu cu tư vn và các giy tờ ca khách hàng
- Trên cơ sở các yêu cu và tài liu khách hàng cung cp các lut sư ca chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hp pháp, sự phù hp vi yêu cu thc hin công vic;
- Trong trường hp khách hàng cn lut sư tham gia đàm phán, gp mt trao đổi vđối tác ca khách hàng trong vic Thành lp trung tâm ngoi ng, chúng tôi sẽ sp xếp, đảm bo sự tham gia theo đúng yêu cu;
- Chúng tôđại din cho khách hàng dch thut, công chng các giy tờ có liên quan.
Đại din lên Sở kế hoch và Đầu tư để np hồ sơ Thành lp trung tâm ngoi ngữ cho khách hàng.
Đại din theo dõi hồ sơ và trả li ca Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã np cho khách hàng;
- Nhn giy chng nhn Thành lp trung tâm ngoi ngữ ti Sở Kế hoch và Đầu tư.

Hãy liên hệ v Bắc Việt Luật để được tư vn min phí và được cung cp các dch vụ tư vn lut tt nht!

 
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật