Thương vụ M&A- các thông tin và thương vụ M&A Việt Nam và Quốc tế

  • Bài viết
  • 23 tháng 8, 2012
  • 125 lượt xem
  • 0 bình luận
Gửi tới các bạn tổng hợp theo thời gian các thương vụ M&A của Việt Nam và quốc tế. Phục vụ tư liệu M&A cho việc nghiên cứu về mua bán doanh nghiệp. Chuyên trang www.muabandoanhnghiep.info

  • TAG :