Sáng chế, Giải pháp hữu ích

Giải pháp kỹ thuật được công nhận là có khả năng áp dụng,nếu căn cứ vào bản chất của giải pháp mô tả trong đơn sáng chế, có thể thực hiện được giải pháp . . .

Sáng chế:
Là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội .


- Giải pháp kỹ thuật được công nhận là mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, nếu giải pháp đó:

+ Không trùng với giải pháp nêu trong đơn sáng chế có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn hợp lệ sớm hơn;

+ Trước ngày ưu tiên / ngày nộp đơn hợp lệ của đơn sáng chế, chưa được bộc lộ công khai ở trong nước và nước ngoài dưới hình thức sử dụng hoặc mô tả trong bất cứ nguồn thông tin nào (các nguồn thông tin liên quan đến SC, GPHI ở nước ngoài; các nguồn thông tin khác (ấn phẩm, phim ảnh, truyền thanh, truyền hình, báo cáo khoa học, bài giảng, triển lãm).


- Giải pháp kỹ thuật được công nhận là có trình độ sáng tạo, nếu giải pháp đó:


+ Là kết quả của hoạt động sáng tạo;


+ Không nảy sinh một cách hiển nhiên đối với người có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.


- Giải pháp kỹ thuật được công nhận là có khả năng áp dụng,nếu căn cứ vào bản chất của giải pháp mô tả trong đơn sáng chế, có thể thực hiện được giải pháp đó trong điều kiện kỹ thuật hiện tại hoặc tương lai và thu được kết quả như nêu trong đơn.


Giải pháp hữu ích


 

Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới,có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội .


Tiêu chuẩn về tính mới,khả năng áp dụng cũng như đối tượng của Giải pháp hữu ích,các đối tượng không được bảo hộ là Giải pháp hữu ích được quy định giống như đối với sáng chế.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật