Luật doanh nghiệp những nội dung cơ bản và chuyên trang luật kinh tế ( P1)


Luật doanh nghiệp – Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì, cổ đông ưu đãi biểu quyết có những quyền lợi gì trong công ty CP


( THÀNH LẠP CÔNG TY CỔ PHẦN ) - Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì,  cổ đông ưu đãi biểu quyết có những quyền lợi gì trong công ty CP ? 1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu ...Luật doanh nghiệp – Cổ đông phổ thông phải thực hiện những nghĩa vụ gì đối với công ty


( THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ) - Cổ đông phổ thông phải thực hiện những nghĩa vụ gì đối với công ty ? 1. Thanh toán đủ số cổ phần cam kết mua và chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài ...luật doanh nghiệp – Cổ đông phổ thông có những quyền gì trong hoạt dộng của CTCP


( THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN) - Cổ đông phổ thông có những quyền gì trong hoạt dộng của CTCP ? 1. Cổ đông phổ thông có quyền: a) Tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng ...Luật doanh nghiệp – Cổ phần trong công ty CP được phân thành những loại nào


( THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ) - Cổ phần trong công ty CP được phân thành những loại nào ? 1. Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông gọi là cổ đông phổ thông. 2. ...Luật doanh nghiệp – Công ty cổ phần có những điểm đặc trung nào


(THÀNH LẬP ÔNG TY TNHH )- Công ty cổ phần có những điểm đặc trung nào? 1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; b) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm ...Luật doanh nghiệp – Công ty TNHH một thành viên muốn tăng, giảm vốn phải làm thế nào


( THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ) - Công ty TNHH một thành viên muốn tăng, giảm vốn phải làm thế nào ? Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể tăng, giảm vốn điều lệ bằng cách: 1. Tăng, giảm vốn góp của ...Luaaatj doanh nghiệp – Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH một thành viên được quy định như thế nào


( THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ) - Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH một thành viên được quy định như thế nào ? 1. Tùy thuộc quy mô và ngành, nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ ...( THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ) - Quyền của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên được pháp luật quy định như thế nào ? 1. Chủ sở hữu công ty không được trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ số vốn ...Quyền của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên được pháp luật quy định như thế nào


( THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ) - Quyền của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên được pháp luật quy định như thế nào ? 1. Chủ sở hữu công ty không được trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ số vốn ...Luật doanh nghiệp – Chủ sở hữu công ty TNHH có những quyền và nghĩa vụ như thế nào


( THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ) - Chủ sở hữu công ty TNHH có những quyền và nghĩa vụ như thế nào ? *  Chủ sở hữu công ty TNHH  có các quyền sau đây: a) Quyết định nội dung, sửa đổi, bổ sung Điều lệ ...Luật doanh nghiệp – Những điểm đặc trưng của công ty TNHH một thành viên là gì


( THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ) - Những điểm đặc trưng của công ty TNHH một thành viên là gì ? 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức làm chủ sở hữu (sau đây gọi ...Luật doanh nghiệp – Trường hợp nào thành viên công ty TNHH bị thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia


( THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH )- Trường hợp nào thành viên công ty TNHH bị thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia ? Trường hợp hoàn trả một phần vốn góp do giảm vốn điều lệ trái với quy ...Luật doanh nghiêp – Công ty TNHH được phép chia lợi nhuận khi nào


( THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ) - Công ty TNHH được phép chia lợi nhuận khi nào ?          Công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa ...Công ty TNHH có được phép giảm vốn điều lệ không, việc tăng giảm vốn điều lệ đượ cquy định như thế nào


( THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ) -  Công ty TNHH có được phép giảm vốn điều lệ không, việc tăng giảm vốn điều lệ được quy định như thế nào ? * Công ty có thể tăng vốn điều lệ theo quyết định của ...( THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ) - Các hợp đồng nào trong hoạt động của công ty TNHH phải được Hội đồng thành viên chấp thuận ? 1. Tất cả các hợp đồng kinh tế, lao động, dân sự của công ty với thành viên, ...Giám đốc công ty TNHH có quyền, nghĩa vụ gì, và có phải là người đại diện theo pháp luật cho công ty trong mọi trường hợp hay không


(THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ) -  Giám đốc công ty TNHH có quyền, nghĩa vụ gì, và có phải  là người đại diện theo pháp luật cho công ty trong mọi trường hợp hay không ? *  Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty : ...Quyết định của Hội đồng thành viên công ty TNHH được thông qua bằng hình thức nào và điều kiện ra sao


(THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ) -  Quyết định của Hội đồng thành viên công ty TNHH được thông qua  bằng hình thức nào và điều kiện ra sao ? * Hình thức thông qua quyết định:  hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ...Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên được quy định như thế nào


( THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ) - Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên được quy định như thế nào ? 1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ...:uật doanh nghiệp – Việc triệu tập họp Hội đồng thành viên công ty TNHH được quy định như thế nào


( THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ) - Việc triệu tập họp Hội đồng thành viên công ty TNHH được quy định như thế nào ? 1. Hội đồng thành viên được triệu tập họp bất cứ khi nào theo yêu cầu của Chủ tịch Hội ...Chủ tịch HĐTV công ty TNHH có thể kiêm Giám đốc không, và có quyền và nghĩa vụ như thế nào trong công ty


( THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ) - Chủ tịch HĐTV công ty TNHH có thể kiêm Giám đốc không, và có quyền và nghĩa vụ như thế nào trong công ty ? *  Chủ tịch HĐTV do  Hội đồng thành viên bầu . * Chủ tịch ...Hội đồng thành viên trong công ty TNHH gồm những ai và họ có quyền và nhiệm vụ gì


( THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ) - Hội đồng thành viên trong công ty TNHH gồm những ai và họ có quyền và nhiệm vụ gì ? 1. Hội đồng thành viên công ty TNHH: gồm tất cả thành viên, là cơ quan quyết ...Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH cụ thể như thế nào


( THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ) - Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH cụ thể như thế nào ? * Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên phải có: - Hội đồng thành viên, - Chủ tịch Hội ...(THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ) - Phần vốn góp của Thành viên công ty TNHH  (trong trường hợp cá nhân chết hoặc bị tòa án tuyên là đã chết, có thành viên bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người thừa kế ...Việc chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH được quy định như thế nào


( THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ) - Việc chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH được quy định như thế nào ? Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của ...Việc mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH được quy định như thế nào


(THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ) -  Việc mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH được quy định như thế nào ? 1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó bỏ phiếu ...luật doanh nghiệp quy định thành viên công ty TNHH có những nghĩa vụ gì


( THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH) - luật doanh nghiệp quy định thành viên công ty TNHH có những nghĩa vụ gì ? 1. Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài ...Luật doanh nghiệp quy định thành viên công ty TNHH có những quyền gì


( THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH) - Luật doanh nghiệp quy định thành viên công ty TNHH có những quyền gì ? a) Được chia lợi nhuận sau khi công ty đã nộp thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định ...Luật doanh nghiệp – Nội dung sổ đăng ký thành viên công ty TNHH gồm những nội dung nào


(THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ) - Nội dung sổ đăng ký  thành viên công ty TNHH gồm những nội dung nào ? 1. Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi đăng ký kinh doanh. Sổ đăng ký thành viên phải ...Luật doanh nghiệp – Việc góp vốn vào công ty TNHH được thực hiện như thế nào


(THÀNH LẬP CÔNG TPY TNHH) - Việc góp vốn vào công ty TNHH được thực hiện như thế nào ? 1. Thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết. Trường hợp có thành viên không góp đầy đủ và đúng ...Luật doanh nghiệp – Việc góp vốn vào công ty TNHH được thực hiện như thế nào


( THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ) - Việc góp vốn vào công ty TNHH được thực hiện như thế nào ? 1. Thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết. Trường hợp có thành viên không góp đầy đủ ...( THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ) - Việc góp vốn vào công ty TNHH được thực hiện như thế nào ? 1. Thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết. Trường hợp có thành viên không góp đầy đủ ...Khái nhiện Công ty trách nhiệm hữu hạn được hiểu như thế nào


( THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ) - Khái niệm công ty TNHH được hiểu như thế nào ? 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó: a) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản ...Luật doanh nghiệp – Khái niện Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp được hiểu như thế nào


( THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ) - Khái niện Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp được hiểu như thế nào ? 1. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy ...Luật doanh nghiệp quy định như thế nào về tên, trụ sở và con dấu của doanh nghiệp


( THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ) - Luật doanh nghiệp quy định như thế nào về tên, trụ sở và con dấu của doanh nghiệp ? 1. Tên của doanh nghiệp phải bảo đảm: a) Không trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh ...Luật doanh nghiệp – Tài sản góp vốn vào công ty được định giá như thế nào


( THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ) - Tài sản góp vốn vào công ty được định giá như thế nào ? 1. Tài sản góp vốn nếu không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, thì phải được định ...Việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vào công ty được thực hiện như thế nào


( THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP) -Việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vào công ty được thực hiện như thế nào ? 1. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, người cam kết góp vốn vào công ty trách ...Luật doanh nghiệp – Việc công bố nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp được quy định như thế nào


( THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIÊP ) - Việc công bố nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp được quy định như thế nào ? 1. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh ...Luật doanh nghiệp – Cơ quan ĐKKD làm những gì sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp


( THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ) - Cơ quan ĐKKD làm những gì sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp ? 1. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ...Luật doanh nghiệp – Khi muốn thay đổi ĐKKD Doanh nghiệp cần chú ý những gì


( THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH )-  Khi muốn thay đổi ĐKKD Doanh nghiệp cần chú ý những gì ? 1. Khi thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có), mục tiêu và ngành, nghề ...

  • TAG :