Các danh mục tài liệu Bắc Việt Luật cung cấp trong website

  • Bài viết
  • 25 tháng 8, 2012
  • 151 lượt xem
  • 0 bình luận
( THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ) – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh quy định những nội dung gì ? Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của …


  • TAG :